Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát: Một Hành Trình Đầy Hứa Hẹn

Khi Cuộc Đời Trở Nên Tươi Sáng Hơn

Đức Phổ Hiền Bồ Tát – Người Đã Trở Thành Như Lai

Trước khi trở thành một vị Bồ Tát hiền hòa, Đức Phổ Hiền Bồ Tát đã trải qua một quãng đời làm con trai thứ tư của vua vô Tránh Niệm, với tên gọi là Năng Đà Nô. Nhưng nhờ lời khuyên của Phụ Vương, Thái Tử mới nhận ra tầm quan trọng của việc cúng dường Phật Bảo Tạng và chúng sanh trong ba tháng. Một quan Đại Thần tên Bảo Hải đã nhìn thấy điều này và đề nghị rằng: “Vua ơi! Việc anh đã làm thật tuyệt vời, nhưng anh nên hướng về Đạo Vô Thượng Bồ Đề để trở thành một Phật Bồ Tát, thay vì chỉ cầu phước cho cõi nhơn thiên, vì cõi đó chỉ tồn tại trong vòng sinh tử”. Nghe lời khuyên đó, Thái Tử Năng Đà Nô quyết định thưa với Phật rằng: “Ông Thế Tôn! Tôi đã có công đức cúng dường Ngài và chúng sanh trong ba tháng, tôi xin hướng về Chánh Giác của đạo Vô Thượng và nguyện phát tâm tu hạnh để giáo hóa mọi loài chúng sanh, trở thành một Phật và cõi Phật sẽ trở nên tuyệt vời như thế giới của Đức Phổ Hiền Như Lai”. Nghe lời nguyện của Năng Đà Nô, Bảo Tạng Như Lai đồng ý và ghi nhận rằng: “Tuyệt vời! Tuyệt vời! Nguyện vọng của anh rất lớn, muốn độ hết thảy chúng sanh để trở thành Phật Đạo. Trong quá trình tu Bồ Tát, anh sẽ dùng trí tuệ vô giới để xóa tan mọi khổ phiền của loài người. Vì vậy, ta sẽ đặt tên cho anh là: Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, thể hiện các công trạng lớn trong việc truyền bá Phật pháp, sau đó, anh sẽ trở thành Đức Phổ Hiền Như Lai, và tất cả những điều tốt đẹp và trang nghiêm mà anh đã cầu nguyện sẽ được thực hiện”. Khi Như Lai thọ ký xong, nhiều Thiên Tử từ các cõi Trời mang đến các loại hoa thơm đẹp để cúng dường và tỏ lòng khen ngợi.

Niềm Tin Được Đúc Kết

Năng Đà Nô Thái Tử thưa với Phật rằng: “Ông Thế Tôn ơi! Nếu những điều tôi ao ước sau này thật sự trở thành hiện thực, tôi sẽ cầu xin để thế giới được tràn đầy mùi hương thơm ngát khắp mọi nơi, từ địa ngục đến đâu quỷ và sinh vật sống trong thiên đường. Khi họ gặp phải khó khăn nào đó, chỉ cần ngửi những mùi hương thơm ấy, họ sẽ cảm thấy an vui và thoải mái”. Năng Đà Nô Thái Tử nói xong, cúi đầu lễ Phật. Lúc đó, trong mười phương thiên hạ, khắp nơi đều ngập tràn mùi hương thơm. Mọi loài chúng sanh, khi ngửi thấy mùi hương, trở nên vui vẻ và mọi phiền não đều tan biến. Vì công đức mà Năng Đà Nô Thái Tử đã có, sau khi chết đi, anh đã luôn được kiếp sau kiếp lại hoàn thiện các công việc Phật sự và hóa độ chúng sanh, để đạt được những điều mà anh ấy mong muốn. Vì lòng thành kính và những nỗ lực không ngừng, Năng Đà Nô Thái Tử đã trở thành một Phật ở cõi Bất Huyến và truyền bá Phật pháp ở nhiều thế giới khác nhau.

Phổ Hiền Bồ Tát và Nhiệm Vụ Quan Trọng

Đức Phổ Hiền Bồ Tát đã đặt ra mười nguyện vọng lớn, thể hiện sự tận tụy trong việc cúng dường chư Phật, tán dương Như Lai, cúng dường các Phật tử và sám hối cho những nghiệp chướng của chúng ta. Đồng thời, anh còn nguyện vọng được học Phật pháp và truyền bá chúng cho mọi người, thỉnh kinh luân và thỉnh đức Phật trụ thế. Anh cũng mong muốn luôn hướng dẫn các chúng sinh đi theo con đường Phật giáo và cầu xin những điều tốt đẹp cho mọi người. Thấu hiểu niềm tin và sứ mệnh của Phổ Hiền Bồ Tát, chúng ta cũng nên tìm hiểu và tuân thủ những lời dạy của Ngài để truyền bá tình yêu và sự thông cảm đến mọi người.

Hãy cùng theo dõi những hành trình tuyệt vời của Đức Phổ Hiền Bồ Tát và tìm hiểu xem chúng ta có thể học được gì để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta.