Chú Đại Bi (Tiếng Phạn) – Tránh được tà ma, hung khí, an thần, dễ ngủ.

Chú Đại Bi

1. Giới thiệu

Chú Đại Bi, còn được gọi là Thần Chú, Chân Ngôn hay Mật ngôn, là một bài tụng tiếng Phạn đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong Phật giáo. Chú Đại Bi là các câu nói bí mật của chư Phật, chư Bồ Tát.

2. Chú Đại Bi 5 biến tiếng Phạn

Chú Đại Bi có 5 biến tiếng Phạn, gồm 84 câu và 415 chữ. Đây là những biến của chú Đại Bi được trích từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm. Cùng khám phá 5 biến tiếng Phạn dưới đây:

MA HA KA RU NA ĐA RA NI

Nam mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, bô đi sát toa da, ma ha sát toa da, ma ha ka ru ni ka da. Ôm, sa va, ra ba da, su đa na đa siê. Na más, kri toa, i mam, a ria va lô ki tê soa ram, đa va. Na mô na ra kin đi, ha ra dê, ma ha va đa sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê dam, sa va sát toa, na ma va sát toa. Na mô va ga, ma va đu đu.

Xin đính thêm: Ôm, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi sát toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê đa dam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê, ma ha vi ja da tê, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, cha la cha la, ma ma, va ma ra, múc tê lê, ê hê ê hê, chin đa chin đa, a ra sam, pra cha li, va sa va sam, pra sa da, hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, si ri si ri, su ru su ru, bô đi da, bô đi da, bô đa da, bô đa da, mai tri da, na ra kin đi. Đa si ni na, pa da ma na, soa ha. Sít đa da, soa ha. Ma ha sít đa da, soa ha. Sít đa dô gê, soa ra da, soa ha. Na ra kin đi, soa ha. Ma ra na ra, soa ha. Si ra sam, a mu kha da, soa ha. Sa va, ma ha a sít đa da, soa ha. Chác ra, a sít đa da, soa ha. Pát ma kás ta da, soa ha. Na ra kin đi, va ga ra da, soa ha. Ma va ri, san kha ra da, soa ha._

Nam mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, soa ha. Ôm, sít dan tu, man tra, pa đa da, soa ha.

3. Chú Đại Bi 7 biến tiếng Phạn có lời

Chú Đại Bi còn có 7 biến tiếng Phạn có lời, gồm 84 câu. Đây là những biến của chú Đại Bi được trích từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm. Dưới đây là nội dung của 7 biến tiếng Phạn có lời:

 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
 2. Nam mô a rị da
 3. Bà lô yết đế thước bát ra da
 4. Bồ Đề tát đỏa bà da
 5. Ma ha tát đỏa bà da
 6. Ma ha ca lô ni ca da
 7. Án
 8. Tát bàn ra phạt duệ
 9. Số đát na đát tỏa
 10. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da
 11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
 12. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế
 13. Tát bà a tha đậu du bằng
 14. A thệ dựng
 15. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
 16. Na ma bà dà
 17. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
 18. Án. A bà lô hê
 19. Lô ca đế
 20. Ca ra đế
 21. Di hê rị
 22. Ma ha bồ đề tát đỏa
 23. Tát bà tát bà
 24. Ma ra ma ra
 25. Ma hê ma hê rị đà dựng
 26. Cu lô cu lô yết mông
 27. Độ lô độ lô phạt xà da đế
 28. Ma ha phạt xà da đế
 29. Đà ra đà ra
 30. Địa rị ni
 31. Thất Phật ra da
 32. Giá ra giá ra
 33. Mạ mạ phạt ma ra
 34. Mục đế lệ
 35. Y hê di hê
 36. Thất na thất na
 37. A Ra sâm Phật ra xá lợi
 38. Phạt sa phạt sâm
 39. Phật ra xá da
 40. Hô lô hô lô ma ra
 41. Hô lô hô lô hê rị
 42. Ta ra ta ra
 43. Tất rị tất rị
 44. Tô rô tô rô
 45. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
 46. Bồ đà dạ bồ đà dạ
 47. Di đế rị dạ
 48. Na ra cẩn trì
 49. Địa rị sắc ni na
 50. Ba dạ ma na
 51. Ta bà ha
 52. Tất đà dạ
 53. Ta bà ha
 54. Ma ha tất đà dạ
 55. Ta bà ha
 56. Tất đà du nghệ
 57. Thất bàn ra dạ
 58. Ta bà ha
 59. Na ra cẩn trì
 60. Ta bà ha
 61. Ma ra na ra
 62. Ta bà ha
 63. Tất ra tăng a mục khê da
 64. Ta bà ha
 65. Ta bà ma ha a tất đà dạ
 66. Ta bà ha
 67. Giả kiết ra a tất đà dạ
 68. Ta bà ha
 69. Ba đà ma kiết tất đà dạ
 70. Ta bà ha
 71. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
 72. Ta bà ha
 73. Ma bà rị thắng yết ra dạ
 74. Ta bà ha
 75. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
 76. Nam mô a rị da
 77. Bà lô kiết đế
 78. Thước bàn ra dạ
 79. Ta bà ha
 80. Án. Tất điện đô
 81. Mạn đà ra
 82. Bạt đà gia
 83. Ta bà ha

4. Ý nghĩa của Chú Đại Bi

Chú Đại Bi có ý nghĩa quan trọng trong Phật giáo. Nếu ai tụng chú này trong một ngày đêm, sẽ tiêu diệt được tội nặng trong trăm ngàn kiếp sanh tử.

Nếu ai xâm phạm tài sản hoặc thức ăn uống của thường trụ, tội ác đó sẽ rất nặng. Dù có sám hối, cũng không thể trừ diệt. Chúng ta chỉ cần tụng chú Đại Bi, tất cả tội chướng đều tiêu diệt. Khi tụng chú này, 10 phương đạo sư sẽ đến làm chứng minh, các tội chướng sẽ bị tiêu diệt.

Chúng ta cần biết rằng chú Đại Bi có tác dụng trừ diệt tất cả tội ác và chướng nghiệp. Nếu chúng ta tụng chú này, chúng ta sẽ được siêu sinh về phương Tịnh Độ và hóa sanh trong hoa sen, không còn đau khổ và thấp thỏm.

Người tụng chú này cũng được nghe tiếng pháp âm thanh tịnh, và thiên ma ngoại đạo, thiên, long, quỷ thần đều nghe tiếng nói như tiếng Phật. Người tụng chú này cũng được lòng cung kính và tôn trọng như Phật.

Chú Đại Bi còn mang ý nghĩa là chúng ta là tạng Phật thân, là nguồn ánh sáng và từ bi, và chúng ta có thể cứu độ chúng sanh bằng chú này. Chúng ta cũng là tạng diệu pháp, là tạng thiền định, là tạng hư không, là tạng vô úy, và là tạng diệu ngữ. Chúng ta là tạng thường trụ, là tạng giải thoát, là tạng dược vương, là tạng thần thông, và là tạng hư không. Công đức của chúng ta không thể khen ngợi hết.

Kết luận

Chú Đại Bi là một bài tụng tiếng Phạn đặc biệt có ý nghĩa rất quan trọng trong Phật giáo. Tụng chú này không chỉ giúp tránh được tà ma, hung khí mà còn có tác dụng an thần và giúp ngủ dễ hơn. Chúng ta nên thường xuyên tụng chú Đại Bi để trải nghiệm những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại.