10 đại nguyện của Bồ tát Phổ Hiền

Theo Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng: nếu ai muốn trọn nên công đức của Phật, thời phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn như sau:

Tâm kính lễ các đức Phật

Đầu tiên, chúng ta phải thành tâm kính lễ các đức Phật. Hãy ngả mình trước sự vĩ đại và tinh tế của các vị Phật, tôn trọng và tán dương công đức của họ.

Khen ngợi Như Lai

Tiếp theo, hãy khen ngợi và tán thán về Như Lai. Hãy hát ca ngợi những đức tính cao quý và công đức tuyệt vời của Như Lai.

Thực hành cúng dường rộng rãi

Hạnh nguyện thứ ba là thực hành hạnh cúng dường một cách rộng rãi. Hãy dành thời gian và tâm huyết để cúng dường cho các vị Phật và chư Tăng, tạo nên sự tôn kính và ân cần.

Ơn tạ ưu hoá

Hạnh nguyện thứ tư là ăn năn và chừa bỏ các nghiệp chướng. Hãy nhận ra và lưu tâm những sai lầm và lỗi lầm của chúng ta, và quyết tâm không tái phạm nữa.

Vui theo công đức

Hạnh nguyện thứ năm là vui theo các công đức. Hãy tận hưởng niềm vui và hạnh phúc khi nhìn thấy thành quả và kết quả của công đức mà chúng ta đã làm được.

Thỉnh Phật thuyết pháp

Hạnh nguyện thứ sáu là thỉnh Phật thuyết pháp. Hãy tìm hiểu và lắng nghe những lời dạy và pháp thông của các vị Phật, để hiểu sâu hơn về Chính Pháp.

Thỉnh Phật trụ ở thế gian

Hạnh nguyện thứ bảy là thỉnh Phật trụ ở thế gian. Hãy cầu xin những đức Như Lai hiện tại và tương lai gia trì ở đời sống của chúng ta.

Thường tu học theo lời Phật dạy

Hạnh nguyện thứ tám là thường tu học theo lời Phật dạy. Hãy nỗ lực học tập và thực hành những nguyên lý và giáo huấn của Phật để nâng cao sự hiểu biết và tu hành tốt hơn.

Hướng dẫn lợi ích chúng sinh

Hạnh nguyện thứ chín là luôn luôn tùy thuận lợi ích chúng sinh. Hãy đặt lợi ích của chúng sinh lên hàng đầu, và hướng dẫn và giúp đỡ họ một cách tốt nhất.

Hồi hướng công đức khắp tất cả pháp giới

Hạnh nguyện cuối cùng là hồi hướng công đức khắp tất cả pháp giới. Hãy cầu nguyện cho sự phát triển và lan tỏa công đức và phúc đức đến tất cả các pháp giới.