Nghi Thức Vía Quán Thế Âm

Spread the love

TỊNH PHÁP – GIỚI CHƠN – NGÔN

Án lam tóa ha. (3 lần)

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN-NGÔN

Án nga nga nẳng tam bà phạt phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ Đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về Bờ Giác.
(o, xá 1 xá)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận. (o)

KỲ NGUYỆN

Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh. “Viên Thông” hiệu thánh, “Tự Tại” tên lành, Cứu khổ tầm thanh, Độ sanh tùy nguyện.

Hôm nay đạo tràng khai diễn, Giờ này nghi lễ cử hành, Kính dâng hoa giác đôi cành, Phụng hiến hương lòng một đảnh. Cúng dường Quan Âm vía Thánh, Lễ bái Bồ tát mẹ hiền, Ngưỡng mong Đại sĩ linh thiêng, Dủ ánh quang minh chứng giám, gia hộ đệ tử chúng con tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, cùng pháp giới chúng sanh nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn, mau chứng quả vô thượng bồ đề. Ngưỡng mong Phật trí cao vời, dũ lòng lân mẫn

Nam-mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh.

QUÁN TƯỞNG PHẬT

Phật, chúng sanh: tánh thường rỗng lặng.
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,
Trước bảo tòa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (o, xá 1 xá)

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (o, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ tát. (o, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (o, lạy 1 lạy)

TÁN HƯƠNG CÚNG PHẬT

Hương xông đảnh báu,
Giới định tuệ hương,
Giải thoát tri kiến quí khôn lường,
Ngào ngạt khắp muôn phương,
Thanh tịnh tâm hương,
Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần, o)
Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật da ra, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, ri đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà da, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (o)

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. (3 lần, o)

(TỤNG KINH PHỔ MÔN TRANG 53)

 • o0o –

QUAN ÂM NHƯ LAI THẬP NHỊ NGUYỆN

 1. Nam mô hiệu Viên-Thông, danh Tự-Tại, Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện.
 2. Nam mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quán Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện.
 3. Nam mô trụ Ta Bà, U Minh giới, Quán Âm Như Lai tầm thinh cứu khổ nguyện.
 4. Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện.
 5. Nam mô thanh tịnh bình, thùy dương liễu, Quán Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện.
 6. Nam mô đại từ bi, năng hỷ xả,
  Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện.
 7. Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại,
  Quán Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện.
 8. Nam mô vọng Nam nham, cần lễ bái,
  Quán Âm Như Lai gìa tỏa giải thoát nguyện.
 9. Nam mô tạo Pháp thuyền, du khổ hải Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện.
 10. Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái,
  Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện.
 11. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới,
  Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện.
 12. Nam mô đoan nghiêm thân, vô tỉ tái,
  Quán Âm Như Lai quả tu thập nhị nguyện.

(Kết thúc)