Nghi thức trì chú đại bi: Mở ra cánh cửa xót thần chú

Bồ Tát Quán Thế Âm đã hứa với chúng ta: “Nếu chúng ta có thể tụng trì chú đại bi đúng pháp, khơi lòng thương xót tất cả chúng sinh, lúc ấy Ta sẽ sắc cho tất cả Thiện thần, Long vương, Kim Cang, Mật tích thường theo ứng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn trong con mắt hay thân mảng của chính họ.”

Hành trì niệm Chú Đại Bi: Lan tỏa tình yêu và thương xót

Nếu chúng ta có thể tụng trì chú đại bi đúng pháp, khơi lòng thương xót tất cả chúng sinh, lúc ấy Ta sẽ sắc cho tất cả Thiện thần, Long vương, Kim Cang, Mật tích thường theo ứng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn trong con mắt hay thân mảng của chính họ.

Trong phần hình trạng tượng mạo đã chỉ rõ mười đặc tính cốt yếu của Thần chú Đại Bi mà quan trọng hàng đầu là tâm Đại Từ Bi, cho nên mỗi lần trì tụng thần chú này, hành giả phải bắt đầu hướng tâm vào việc quán tưởng khơi lòng thương xót tất cả chúng sinh. Một cách lý tưởng, để đạt được những công năng mà thần chú mang lại, trong thời gian trì tụng, hành giả phải giữ giới hạnh, đặc biệt là sát, đạo, dâm, vọng. Phải kiêng cữ rượu thịt, các thứ hành, hẹ, tỏi, cũng các thức ăn hôi hám. Tốt nhất là nên ăn chay.

Phải giữ vệ sinh thân thể, thường xuyên tắm gội, thay đổi y phục sạch sẽ, không nên để cho trong người có mùi hôi. Trước khi trì chú cũng phải đánh răng, súc miệng sạch sẽ, nếu trước đó có đi đại tiện, tiểu tiện thì phải rửa tay sạch sẽ trước khi trì tụng.

Tóm lại, “Giữ gìn trai giới, ở nơi tịnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, treo phấn đốt đèn, dùng hoa cúng thực phẩm cùng đường, buộc tâm một chỗ”, đó là tất cả những điều kiện lý tưởng để hành giả trì chú Đại Bi. Tuy nhiên, như phần trước đã nói, Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ yêu cầu chúng ta hai điều mỗi khi trì tụng chú Đại Bi, đó là thành tâm và không mưu cầu những việc bất thiện. Điều này cho phép hành giả có thể trì tụng bất cứ lúc nào mà điều kiện cho phép. Trên xe, trên tàu, trên máy bay, tại sở làm, tại nhà… Với tâm thành, tâm chúng ta lúc đó sẽ hòa nhập vào lời trì tụng để cùng thể nhập vào pháp giới, mười phương chư Phật. Bởi vì Bồ Tát đã cho chúng ta biết, mỗi lần trì tụng thần chú Đại Bi, thập phương chư Phật đều đến chứng minh.

Nghi thức trì chú đại bi: Khám phá 8 phần cơ bản

Nghi thức trì chú đại bi gồm 8 phần cơ bản sau:

  1. Tướng dụng chú Đại bi
  2. Hành pháp chú Đại bi
  3. Đảnh lễ
  4. Phát nguyện
  5. Trì niệm
  6. Trì chú
  7. Sám nguyện
  8. Hồi hướng

1. Tướng dụng chú Đại bi

Phật nói chú này là thần chú quản giai viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ, thần chú diên thọ, thần chú diệt ác, thần chú phá ác nghiệp, thần chú mãn nguyện, thần chú tùy tâm tự tại, thần chú mau lên bậc trên… Trì chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước, và chết thì sinh Cực lạc. Quan Âm đại sư nói, trì chú này thì hết bệnh, hết nạn, tiêu ác pháp, tăng bạch pháp, như ý, như nguyện, đặc biệt gần chết thì được chư Phật trả tay, muốn sinh tịnh độ nào thì tùy ý mà sinh.

Biểu tượng của chú này là tâm đại bi, tâm bình đẳng, tâm vô vi, tâm vô nhiễm trước, tâm không quan, tâm cùng kính, tâm khiêm tốn, tâm không hỗn loạn, tâm không kiến thủ, tâm tuệ giác vô thường. Trì chú này thì phải hành theo biểu tượng như vậy.

2. Hành pháp chú Đại bi

Trì chú Đại bi, đúng ra, mỗi một ngày đêm phải và chỉ cần 5 biến. Muốn trì chú này thì phải phát bồ đề tâm, rồi kính gửi trái giới, luôn luôn bình đẳng đối với tất cả, và trì tụng liên tục. Quan Âm đại sư nói, đối với người ấy, tôi soi thấy bằng ngàn mắt và nắm giữ bằng ngàn tay. Dưới đây là nghi thức trì chú Đại bi được lược lại giản dị. Nghi thức này nổi tiếng là hiệu quả.

Một, phùng hành.

Nhất tâm phùng thỉnh Phật Pháp Tăng, vô thường tâm bảo (1 lạy).

Nhất tâm phùng thỉnh đức Phật bổn sư là Thích Ca Mâu Ni Như Lai (1 lạy).

Nhất tâm phùng thỉnh vị có vô ngại đại bi tâm là Quan Thế Âm đại Bồ tát (1 lạy).

Nhất tâm phùng thỉnh liệt vị Bồ tát, Duyên Giác, La Hán, liệt vị Phạn Vương, Đế Thích và chư thiên thiện thần (1 lạy).

Hai, tác bạch.

Đệ tử họ tên XX, pháp danh XX, phát nguyện trì chú Đại Bi, cầu cho bản thân, cho thân nhân, cho chúng sinh, tất cả cùng được thành tựu Đại bi thắng phước. Nguyện đức đại bi Quan Thế Âm cùng Phật Pháp Tăng vô thường Tâm bảo mật thùy chứng minh gia hộ.

3. Đảnh lễ

Kính lạy Phật Pháp Tăng tâm bảo vô thường trong mười phương ba đời (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư là Thích Ca Mâu Ni Như Lai (1 lạy).

Kính lạy bài chú Tinh túy của đại từ bi (1 lạy).

Kính lạy vị có vô ngại đại bi tâm là Quan Thế Âm đại Bồ tát (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư của đức Quan Thế Âm là A Di Đà Như Lai (1 lạy).

Kính lạy đức Phật truyền thọ cho đức Quan Thế Âm bài chú Tinh túy của đại từ bi là Thiên quảng vương tịnh trú như Lai (1 lạy).

Kính lạy các vị pháp vương tử quản trong pháp hội tuyên thuyết bài chú Tinh túy của đại từ bi mà đứng đầu là đại Bồ tát Tổng Trì Vương, đại Bồ tát Bảo Vương, đại Bồ tát Dược Vương, đại Bồ tát Dược Thượng, đại Bồ tát Đại Thế Chí, đại Bồ tát Hoa Nghiêm, đại Bồ tát Đại Trạng Nghiêm, đại Bồ tát Bảo Tăng, đại Bồ tát Đức Tăng, đại Bồ tát Kim Cang Tăng, đại Bồ tát Hư Không Tăng, đại Bồ tát Di Lặc, đại Bồ tát Phổ Hiền, đại Bồ tát Văn Thù (1 lạy).

4. Phát nguyện

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả các pháp (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm được con mắt trí tuệ (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau độ tất cả chúng sinh (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện tuyệt hảo (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau nghỉ thuyền tàu bát nhã (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm vượt biển cả khổ đau (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau được các pháp giới định (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm lên núi cao niết bàn (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau về ngôi nhà vô vi (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân thế pháp tánh (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến núi đạo thì núi đạo tự gãy (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến vạc sôi thì vạc sôi tự cạn (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến địa ngục thì địa ngục tự hủy (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến ngạ quỷ thì ngạ quỷ tự no (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến tu lạc thì tu lạc tự hiền (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến súc sinh thì súc sinh tự khôn (1 lạy).

5. Trì niệm Phật

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát (21 tiếng đến 49 tiếng rồi lạy 3 lạy).

Nam mô A Di Đà Phật (như trên).

6. Trì chú đại bi

Bạn kiết tâm muội ấn: Tay trái đặt dưới tay phải, các ngón tay chồng lên nhau, hai đầu ngón cái chạm vào nhau. Sau đó tụng ít nhất 5 biến chú theo bản chuẩn ở trên. (Bắt đầu từ câu: Thiên thu thiên nhãn)

Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

Thiên thu thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni:

Nam mô hát ra đất na đá ra đạ dạ. Nam mô a rị đạ. Bà lô iết đế thước bát ra đạ. Bồ đề tát đỏa bà đạ. Mạ hạ tát đỏa bà đạ. Mạ hạ că rô ni că đạ. Án, tát bàn ra phật đại. Số đạ na đạ đả. Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị đạ. Bà lô cát đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra căn trì. Hê rị mạ hạ bàn đạ sạ mề. Tát bà a thạ đậu du bằng. A thệ đứng. Tát bà tát đá na mạ bà đà. Mạ phật đặc đậu. Đạt điệt thạ. Án. A bà lô hê, lô că đế. Că na đế. Di hê rị. Mạ hạ bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Mạ ra mạ ra, mạ hê mạ hê rị đà đứng. Câu lô câu lô iết mông. Độ lô độ lô phật xà đạ đế, mạ hạ phật xà đạ đế. Đà ra đà ra. Địa đạ ni. Thất phật ra đạ. Đá ra đá ra. Mạ mạ. Phật mạ. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm phật ra xá lị, phật sạ phật sâm. Phật ra xà đạ. Hô lô hô lô mạ ra, hô lô hô lô hê rị. Sạ ra sạ ra. Tất rị tât rị. Tô ra tô ra. Bồ đề đạ, bồ đề đạ. Bồ đà đạ, bồ đà đạ. Địa đế lệ đạ. Na ra căn trì. Địa lệ sắt ni na. Bà đạ mạ na, sạ bà hạ. Tất đà đạ, sạ bà hạ. Mạ hạ tất đà đạ, sạ bà hạ. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra đạ, sạ bà hạ. Na ra căn trì, sạ bà hạ. Mạ ra na ra, sạ bà hạ. Tất ra tăng a mục khê đạ, sạ bà hạ. Sạ bà mạ hạ a tất đà đạ, sạ bà hạ. Giả căt ra a tất đà đạ, sạ bà hạ. Bà đà mạ yết tất đà đạ, sạ bà hạ. Na ra căn trì, bàn đà ra đạ, sạ bà hạ. Mạ bà lệ thắng yết ra đạ, sạ bà hạ. Nam mô hát ra đát na đá ra đạ dạ. Nam mô ạ lệ đạ, Bà lô cát đế. Thước bàn ra đạ, sạ bà hạ. Án tát điện đô, Mạn đạ ra, Bạt đà đạ, sạ bà hạ.

(5 lần, tụng theo bình thường; tụng thẳng phạn tự không linh nghiệm bằng, có người kiên nhẫn thử nghiệm thấy như vậy).

7. Sám nguyện

Kính lạy đại Bồ tát Quan Thế Âm, vô thì đến giờ, con vốn có tâm tánh thành tịnh mà lại u mê ám chướng, sống trong pháp tánh bình đẳng mà lại nhân ngã bỉ thử, lỗi gây ra không thể xiết kể, tội bùng dậy khó nỗi hủy diệt. Ngày nay nhờ đại bi của đại bồ tát, đại lực của đại thần chú, con nguyện được tiêu diệt cả (1 đến 3 lạy; 3 lạy thì mỗi lạy đọc 1 lần).

Kính lạy đại Bồ tát Quan Thế Âm, xin đại bồ tát nắm giữ con bằng ngàn tay, soi thấy con bằng ngàn mắt, làm cho con bất hết yếu tố tội ác, làm theo hạnh nguyện quang đại, đủ đại từ bi, thông đại bát nhã (1 đến 3 lạy; 3 lạy thì mỗi lạy đọc 1 lần).

8. Hồi hướng

Nguyện đem công đức này
hồi hướng khắp tất cả,
đệ tử và chúng sinh
đều trọn thành Phật đạo.

Kính lạy Phật Pháp Tăng, vô thường tâm bảo (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư là Thích Ca Mâu Ni Như Lai (1 lạy).

Kính lạy vị có vô ngại đại bi tâm là Quan Thế Âm đại Bồ tát (1 lạy).

Kính lạy bài chú Tinh túy của đại từ bi (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư của đại Bồ tát Quan Thế Âm là A Di Đà Như Lai (1 lạy).

Kính lạy đức Phật truyền thọ cho đại Bồ tát Quan Thế Âm bài chú Tinh túy của đại từ bi là Thiên quảng vương tịnh trú như Lai (1 lạy).

Kính lạy liệt vị Bồ tát, Duyên Giác, La Hán, liệt vị Phạn Vương, Đế Thích và chư thiên thiện thần (1 lạy).

Thầy Thích Trí Thoát trì Chú Đại Bi 7 biến

Thầy Thích Trí Thoát đã trình bày quá trình trì chú Đại Bi theo nghi thức 7 biến. Đây là một cách trì chú đơn giản và dễ thực hiện cho những ai mới tiếp xúc với nghi thức này. Hãy tham khảo video dưới đây để làm theo hướng dẫn của Thầy và cảm nhận sự thanh thản trong tâm hồn của bạn:

Video hướng dẫn trì chú Đại Bi của Thầy Thích Trí Thoát

Dù bạn là ai, từ bất kỳ đâu, trì chú Đại Bi luôn mang lại sự yên tĩnh và an bình cho tâm hồn. Hãy thử trì chú này và trải nghiệm sự trì nghiệm và lợi ích của nó trong cuộc sống hàng ngày của bạn.