Hướng dẫn cách trì tụng chú Đại bi ngắn gọn

Tạo không gian yên tĩnh để tụng chú Đại bi

Trước khi bắt đầu tụng chú Đại bi, hãy chuẩn bị tâm trí và không gian phù hợp. Bạn nên chuẩn bị nơi yên tĩnh, sạch sẽ và thoáng đãng. Trong phòng, bạn có thể đặt một bàn thờ Phật, ảnh Phật hoặc một tượng Phật nhỏ để tạo không gian thiêng liêng.

chu-dai-bi-tieng-viet-21-bien-th

Bắt đầu bằng việc đảnh lễ

Sau khi tạo không gian phù hợp, bạn bắt đầu đảnh lễ. Bạn quỳ lạy tam bảo, Quán Thế Âm Bồ Tát, và chúng sanh. Hãy tôn kính Chư Phật, các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Tăng sư và các vị theo học đạo Phật. Đồng thời, hãy tỏ lòng kính trọng đối với tất cả chúng sanh và mong rằng tất cả đều có thể tìm được an lạc và giải thoát khỏi khổ đau.

Tiếp theo, bạn có thể phát nguyện và niệm danh hiệu Phật A Di Đà:

Nam Mô A Di Đà Phật (21 lần)

tri-niem-chu-dai-bi-dung-cach-511x383-1501

Tâm tư khi tụng Chú Đại Bi

Khi bạn tụng Chú Đại Bi, hãy để tâm luôn nghĩ về một điều gì đó:

  • Có thể là sức khỏe của bạn hoặc người thân, hãy tưởng tượng rằng bệnh tật đang được chữa lành.
  • Có thể là niềm đau của những người thân, hãy tưởng tượng rằng họ đang tụng Chú Đại Bi cùng bạn.
  • Có thể là lòng thương xót đối với các con vật, hãy tưởng tượng rằng bạn đang đọc tụng Chú Đại Bi để chúng nghe.
  • Có thể là lòng thương xót đối với chúng sinh đang chịu đau khổ ở các cõi địa ngục, ngạ quỷ, hãy tưởng tượng rằng bạn đang tụng Chú Đại Bi để giúp độ thoát cho họ.
  • Có thể là sự an khang, khỏe mạnh của cha mẹ, ông bà hoặc người thân, hãy tưởng tượng rằng tụng Chú Đại Bi giúp họ sống khỏe mạnh và nhẹ nhàng.
  • Có thể là nguyện cầu cho những người thân làm những việc không tốt, hãy tưởng tượng rằng chú Đại Bi sẽ giúp họ tỉnh ngộ và có cơ hội được học đạo Phật.

Chú Đại Bi

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần)
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. (3 lần)

Tụng Chú Đại Bi mỗi ngày để thuận lợi trong cuộc sống và hướng tới giải thoát.