Nghi thức cúng cơm hương linh

nghi thuc cung com huong linh

MẪU1

NGUYỆN HƯƠNG

Cúng cơm hương linh…, dâng hương…, lễ hương linh tam… bái, giai quỳ… (Tang chủ quỳ, dâng hương ngang trán vái tên người chết, cắm hương xong, lễ ba lạy và quỳ xuống)

THỈNH HƯƠNG LINH

Chân ngôn thần lực dẫn hương linh

Từ chốn u minh về dương thế

An toạ linh sàng để nghe kinh

Tang gia hiếu tử chí thành hiến dâng. O

THỈNH ĐỨC DI ĐÀ TIẾP DẪN

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh

Sông mê dào dạt sóng tình

Biển đau lênh láng lệ mình khóc than

Muốn mau thoát khỏi trần gian

Hãy nên niệm Phật tiêu tan khổ nàn. O

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật, tay bưng sen vàng tiếp dẫn hương linh ………., pháp danh ………., mất ngày ………., hưởng dương/thọ ………. , hôm nay là ngày cúng cơm (thọ tang, bốn chín ngày, trăm ngày, giáp năm, hai năm), hương thơm ngào ngạt, triệu thỉnh hương linh, trở lại đàn tràng (gia đường), lễ Phật, nghe kinh.

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh

Thân cử bước thênh thang

Tâm tự tại an nhàn

Tới lui không vướng mắc

Vượt thoát cảnh trần gian. O

THỈNH ĐỨC QUÁN THẾ ÂM TIẾP DẪN

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh

Đức Quán Âm tu hành nhiều kiếp

Với lời nguyện tha thiết độ sanh

Khắp muôn nơi cầu nguyện chí thành

Ngài ứng hiện muôn hình tế độ. O

Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ-tát, tay cầm nhành liễu, phóng hào quang tiếp dẫn hương linh ………., pháp danh ………., mất ngày ………., hưởng dương/thọ ………. tuổi, hôm nay là ngày cúng cơm (thọ tang, bốn chín ngày, trăm ngày, giáp năm, hai năm), hương thơm ngào ngạt, triệu thỉnh hương linh, trở lại đàn tràng (gia đường), lễ Phật, nghe kinh.

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh

Hồn về dương thế

Phách ở nơi nao

Mau mau tỉnh ngộ

Vượt thoát trần lao.

THỈNH ĐỨC ĐỊA TẠNG TIẾP DẪN

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh

U minh dứt hết ngục hình

Dương gian độ thoát chúng sanh không còn

Bồ đề nguyện lớn vuông tròn

Chứng nên Phật quả không còn tử sinh. O

Nam mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ-tát, tay cầm tích trượng, phóng hào quang tiếp độ hương linh ………., pháp danh ………., mất ngày ………., hưởng dương/thọ ………. tuổi, hôm nay là ngày cúng cơm (thọ tang, bốn chín ngày, trăm ngày, giáp năm, hai năm), hương thơm ngào ngạt, triệu thỉnh hương linh, trở lại đàn tràng (gia đường), lễ Phật, nghe kinh.

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh

Được nương nhờ oai thần chư Phật

Nay về đây nghe pháp nghe kinh

Hồn thiêng thụ hưởng linh đình

Nén hương, bát nước, ân tình cúng dâng.

CHÂM TRÀ LẦN I

Tang chủ thành tâm hiến trà cho hương linh…

Tang gia hiếu quyến lễ… tạ hương linh nhị… bái. OO

BA LẦN TRIỆU THỈNH

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh

Nam mô nhất tâm triệu thỉnh

Tang chủ thành tâm bái thỉnh. Hương linh ơi nghe lời mời thỉnh… hương linh ơi nghe lời mời thỉnh… hương linh ơi nghe lời mời thỉnh… ba lần triệu thỉnh hương linh đã về, hồn thiêng an toạ linh sàng, tang chủ thành tâm thiết đàn hương hoa, cam lồ, pháp thực đủ đầy kính dâng.

DÂNG CƠM CÚNG

Tang chủ thành tâm dâng cơm.

(Tang chủ gắp thức ăn, mỗi thứ một ít để vào bát cơm, đôi đũa gác ngang và nâng ngang trán)

(Tuỳ theo trường hợp cúng cho cha mẹ, vợ chồng,… mà người chủ lễ chọn những phần sau đọc cho phù hợp)

  • Cúng cho cha mẹ:

Đây bát cơm đầy nặng ước mong

Cha (mẹ) ơi! Đây ngọc với đây lòng

Đây tình còn đọng trong tha thiết

Ân nghĩa sinh thành chưa trả xong.

  • Cúng cho vợ hoặc chồng:

Chim loan phụng từ xưa hoà hợp

Đàn sắt cầm bỗng đứt dây tơ

Âm dương xa cách đôi bờ

Bóng kia hình nọ bây giờ tìm đâu.

  • Cúng tổ tiên, ông bà, cô bác, anh chị:

Đây nền nhân, đây nhà nghĩa, do tổ tiên gầy dựng mà nên! Nọ lá ngọc, nọ cành vàng, bởi công đức chất chồng mà có.

Hiểu đạo nghĩa càng thêm thân thiết

Rõ bà con thương tiếc biết bao

Âm dương xa cách đớn đau

Giờ nương Tam Bảo sớm mau an nhàn.

CHÚ BIẾN THỰC

Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần) O

CHÚ BIẾN THUỶ

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) O

CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG

Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần) O

(Tang chủ thành tâm để bát cơm xuống)

Sắc hương mỹ vị đầy hư không

Nguyện cho hương linh đều no đủ.

Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) O

CHÂM TRÀ LẦN II

Cam lồ một giọt linh thiêng

Tiêu trừ đói khát triền miên

Mật ngôn mầu nhiệm hồn thiêng an lành.

Tang chủ thành tâm hiến trà cho hương linh…

Toàn gia hiếu quyến lễ… hương linh nhị… bái… OO

KHAI THỊ HƯƠNG LINH

Biển khổ mênh mông sóng nổi trôi

Muốn đến Bồ đề bờ giác ngộ

Nếu mà chưa từng nghe kinh pháp

Thì làm sao thoát khỏi luân hồi.

Nam mô Đa Bảo Như Lai

Nam mô Bảo Thắng Như Lai

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

Nam mô Ly Bố Uý Như Lai

Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai

Nam mô A-di-đà Như Lai. O

QUY Y CHO HƯƠNG LINH

Hương linh quay về nương tựa Phật

Hương linh quay về nương tựa Pháp

Hương linh quay về nương tựa Tăng.

Quay về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho hương linh.

Quay về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

Quay về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.

SÁM HỐI CHO HƯƠNG LINH

Hương linh đã tạo bao nghiệp ác

Đều do vô thỉ tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Tất cả hương linh đều sám hối. O

OAI LỰC SỰ HƯỚNG NGUYỆN

Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

Mau thoát u minh sinh Tịnh độ

Quy y Tam Bảo phát Bồ đề

Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

Công đức đi về cõi vị lai

Tất cả hương linh cùng tiếp nhận. O

CHÂM TRÀ LẦN III

Tang chủ thành tâm hiến trà cho hương linh…

Toàn gia hiếu quyến lễ… hương linh nhị… bái. OO

CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) O

HỒI HƯỚNG

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp vô sanh

Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta

Nguyện đem công đức tạo ra

Hướng về tất cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo đến bờ an vui. O

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

Tác đại chứng minh. O

Hôm nay ngày….. tháng….. năm….. có gia đình tang chủ thành tâm thiết lễ cúng cơm. Nguyện đem công đức hồi hướng cầu siêu cho hương linh (Họ tên ………., pháp danh ………., mất ngày ………., hưởng dương/thọ ………. tuổi), được phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, sinh về cõi Phật an vui. O

Thứ nguyện: Tâm chí thành dâng lên, nguyện cho hương linh, nghiệp chướng tiêu trừ, vãng sinh Tịnh độ. Lại nguyện cho toàn thể tang gia hiếu quyến, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, xa lìa khổ ách. O

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật. O

TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH

Hồn về Cực Lạc Tây phương

Ngát hương sen nở hào quang sáng ngời

Chắp tay vĩnh biệt cõi đời

Quán Âm, Thế Chí đón mời hồn đi. O

HOÀN TẤT

Tang chủ đứng dậy, lễ tạ hương linh tứ… bái… OOOO

MẪU 2

(BÀI 1: CÚNG BUỔI SÁNG “BÀI HẠ”)

XƯỚNG: Tang Chủ tựu vì … Lễ tam bái … Bình thân giai quỳ. TÁN:

  • VONG – a à á á á á a HỒN – ị ì à – á a VĂN – í i ì i – – á a a á a a à – ạ a TRIỆU – i í ì ì – – VĂN – a aTRIỆU – ạ a a THỈNH – i i ì ì à – – á – á a à a – ạ aLAI i i í i i à a á a a a ạ ạ aLÂM – i i – i i i

XƯỚNG: Thượng lai triệu thỉnh chơn ngôn, tuyên dương dĩ kiến, chúng đẳng kiền thành, thượng hương bái thỉnh. I). HƯƠNG HOA THỈNH: Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh … – U minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn cứu bạt minh đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tiếp triệu phục vì Vong chánh độ (Nam), chánh tiến (Nữ) … Nhất vị thần hồn, Ngươn sanh … niên, Hưởng … Tuế, Tử ư … Niên, … Ngoạt, … Nhựt, … thời nhi chung. Nguyện Hương Linh an tọa Linh Sàng thính Pháp nghe Kinh, vong hồn siêu sanh Tịnh Độ. – Duy Nguyện: Chơn linh bất muội, giác tánh thường minh, văn Ngọc Kệ dĩ tiêu diêu, thính Kim Kinh nhi tự tại. Văn kim sơ thỉnh, phục vọng lai lâm. – Tang Chủ kiền thành, tửu châm sơ tuần … Lễ nhị bái … Bình thân giai quỳ. II). HƯƠNG HOA THỈNH: Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh … – Lạc Bang giáo chủ, y chánh trang nghiêm, Tứ thập Bát nguyện độ chúng sanh, Cửu Phẩm hàm linh mong giải thoát. Phật A Di Đà phóng quang soi xét, tiếp độ Hương Linh chánh độ (Nam), chánh tiến (Nữ) … Nhất vị Thần Hồn, Ngươn sanh … Niên, Hưởng … Tuế, Tử ư … Niên, … Ngoạt, … Nhựt, … thời nhi chung. Nguyện Hương Linh lai tựu Đàn Tràng nghe Kinh Kệ siêu sanh cõi Phật. – Duy Nguyện: Thừa Tam Bảo lực, trượng Bí Mật ngôn, thử nhật (Dạ) kim thời lai lâm pháp hội. – Tang Chủ kiền thành, tửu châm nhị tuần … Lễ nhị bái … Bình thân giai quỳ. III). HƯƠNG HOA THỈNH: Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh … – Khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, Mê nhơn bất tỉnh bán thân hào, Kim sanh bất bả Di Đà niệm, Uổng tại nhơn gian tẩu nhất tao. Tam nhiệt danh hương tam thân triệu thỉnh, phục vì Vong … Nguyện Hương linh lai tựu Linh Sàng, thính Pháp nghe Kinh, siêu sanh Tịnh Độ. – Tang Chủ kiền thành, tửu châm tam tuần … Lễ nhị bái … Bình thân giai quỳ. Thân tứ đại nhân duyên giả hợp, luật vô thường công lệ xưa nay, nương huyễn thân Mẹ sống ở cõi trần, nhân duyên nay đã mãn, Mẹ! Trở về quê cũ, Hỡi ơi! Trăng hôm qua sớm xứ lạ thảm thê, ải tối rừng mờ thân cô phần lạnh lẽo, hồn hồ điệp hãi hùng trong mộng, kiếp phù du than khóc dưới ánh đèn. – Tang Chủ kiền thành, tửu châm nhị tuần … “Xuân Nữ”. Lễ nhị bái … Bình thân giai quỳ. Thân tứ đại nhân duyên giả hợp, luật vô thường công lệ xưa nay, nương huyễn thân Mẹ sống ở cõi trần, nhân duyên nay đã mãn, Mẹ! Trở về quê cũ, Hỡi ơi! Trăng hôm qua sớm xứ lạ thảm thê, ải tối rừng mờ thân cô phần lạnh lẽo, hồn hồ điệp hãi hùng trong mộng, kiếp phù du than khóc dưới ánh đèn. – Tang Chủ kiền thành, tửu châm tam tuần … Lễ nhị bái … Bình thân giai quỳ. * Tang Chủ kiền thành cúc cung tấn phạn. Kể từ đây là hết đợi hết trông, thi hài Mẹ gởi ra đồng cỏ xanh, về thăm đâu thấy bóng hình, bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhang tàn, lòng Con Cháu thương nhớ thở than, cơm dâng ba bát vái van Mẹ về, chứng cho Con Cháu đồng quỳ “Nam trở” nguyện Mẹ, về chốn Liên Trì Lạc Bang, lòng thành Con lập Trai Đàn, cầu Vong Hồn đặng Tây Phang mau về. – Tang Chủ kiền thành, trà châm chung tuần … Lễ nhị bái … Bình thân giai quỳ. Tam tuần viên mãn, sở dĩ kim ngân phần hóa. – Kiền thiền lễ tất tứ … bái.**