Bài 2. Chuyển động thẳng đều

Trong bài toán này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vận tốc trung bình của một chiếc ô tô chuyển động thẳng trên đường AB với những yêu cầu khác nhau.

Vận tốc trung bình trong nửa thời gian đầu và nửa thời gian cuối

a. Trong nửa thời gian đầu, chiếc ô tô đi với vận tốc v1 = 60km/h, và trong nửa thời gian cuối, chiếc ô tô thay đổi vận tốc thành v2 = 18km/h. Để tính toán vận tốc trung bình của chiếc ô tô trong quãng đường này, chúng ta sẽ sử dụng công thức sau: vận tốc trung bình = tổng quãng đường / tổng thời gian. Vì chiếc ô tô đã chuyển động với hai vận tốc khác nhau, chúng ta phải tính riêng quãng đường và thời gian cho mỗi phần.

Đầu tiên, trong nửa thời gian đầu, chiếc ô tô di chuyển với vận tốc v1 = 60km/h. Giả sử thời gian di chuyển trong nửa thời gian đầu là t1, khi đó quãng đường sẽ là 60 * t1.

Tiếp theo, trong nửa thời gian cuối, chiếc ô tô di chuyển với vận tốc v2 = 18km/h. Vì thời gian di chuyển trong nửa thời gian cuối cũng là t1, quãng đường trong phần này sẽ là 18 * t1.

Vận tốc trung bình của chiếc ô tô trên toàn quãng đường sẽ bằng tổng quãng đường chia cho tổng thời gian, tức là (60 t1 + 18 t1) / (2 t1) = (78 t1) / (2 * t1) = 39km/h.

b. Trong trường hợp này, chiếc ô tô di chuyển với vận tốc 12km/h trong nửa quãng đường đầu, và vận tốc v2 = 18km/h trong nửa quãng đường cuối. Một lần nữa, chúng ta sẽ tính quãng đường và thời gian cho mỗi phần.

Trong nửa quãng đường đầu, thời gian di chuyển sẽ là t2 và quãng đường sẽ là 12 * t2.

Trong nửa quãng đường cuối, thời gian di chuyển cũng là t2 và quãng đường là 18 * t2.

Vận tốc trung bình của chiếc ô tô trên toàn quãng đường sẽ là (12 t2 + 18 t2) / (2 t2) = (30 t2) / (2 * t2) = 15km/h.

c. Trong trường hợp cuối cùng, chiếc ô tô di chuyển với vận tốc 60km/h trong nửa phần đầu của đoạn đường AB. Trong nửa phần còn lại, ô tô di chuyển nửa thời gian đầu với vận tốc 40km/h và nửa thời gian sau với vận tốc 20km/h.

Tính quãng đường và thời gian cho mỗi phần:

Trong nửa phần đầu, thời gian di chuyển sẽ là t3 và quãng đường sẽ là 60 * t3.

Trong nửa phần còn lại, thời gian di chuyển là t3 và quãng đường sẽ là (40 t3 + 20 t3) / 2 = 30 * t3.

Vận tốc trung bình của chiếc ô tô trên toàn quãng đường sẽ là (60 t3 + 30 t3) / (2 t3) = 90 t3 / (2 * t3) = 45km/h.

Đó là cách tính toán vận tốc trung bình của một chiếc ô tô trong các trường hợp khác nhau khi chuyển động trên đường thẳng. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bài toán này và áp dụng vào thực tế.